http://www.win-wintutor.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

หน้าหลัก

ข่าวสาร

 หนังสือWIN-WIN

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

นาฬิกา

Alternative content

ปฎิทิน

« March 2018»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

สถิติ

เปิดเว็บ20/03/2013
อัพเดท25/04/2017
ผู้เข้าชม750,704
เปิดเพจ1,179,809
สินค้าทั้งหมด4

ความคิดเห็น

 1. 1
  11/11/2013 11:22
 2. 2
  ดนัยนันท์
  ดนัยนันท์ da.nai.nant@hotmail.com 03/04/2014 20:46
 3. 3
  03/04/2014 20:49

  ชื่อผลงาน      :     รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านผมเด็น อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556


  ผู้รายงาน        :     นายดนัยนันท์  ขุนสาเร๊ะ


                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผมเด็น อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


                                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2


  ปีที่รายงาน     :     ปีการศึกษา 2556


   


  บทสรุป


   


  รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียน


  บ้านผมเด็น อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม  ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน และประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย คุณภาพการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านผมเด็น ปีการศึกษา 2556 พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านผมเด็น ปีการศึกษา 2556  คุณภาพการศึกษามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ และความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของโรงเรียนบ้านผมเด็น ปีการศึกษา 2556  โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 52 คน กลุ่มประชากรครู จำนวน 8 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง จำนวน 52 คน  และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ และ แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านผมเด็น ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 7 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับระหว่าง 0.92 ถึง 0.97
   


  ผลการประเมินพบว่า


  1.        ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้าน


  ผมเด็น ปีการศึกษา 2556 ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู เกี่ยวกับความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด และความเป็นไปได้ของโครงการ โดยภาพรวมพบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.47, S.D. = 0.51) ผ่านเกณฑ์การประเมิน และครูมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m= 4.48, s= 0.51) ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ค่าน้ำหนัก 10% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน


  2.    ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้าน


  ผมเด็น ปีการศึกษา 2556 ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการตามความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และอาคารสถานที่ การบริหารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ โดยภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m= 4.31, s= 0.56) ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ค่าน้ำหนัก 10 % ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน


  3.             ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้าน


  ผมเด็น ปีการศึกษา 2556 ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงาน การดำเนินการจัดกิจกรรม การติดตามและประเมินและการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.23, S.D. = 0.53)  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครูมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m= 4.31, s= 0.55) ผ่านเกณฑ์การประเมิน และผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.10, S.D. = 0.62) ผ่านเกณฑ์การประเมิน  สรุปผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า ความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ค่าน้ำหนัก 20 % ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
  4.             ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของ


  นักเรียนโรงเรียนบ้านผมเด็น ปีการศึกษา 2556 ด้านผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้


  4.1      คุณภาพการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านผมเด็น


  ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.97, S.D. = 0.48)   ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครูมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m= 4.04, s= 0.45)   ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.85, S.D. = 0.54) ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และคณะกรรมการสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.00, S.D. = 0.49) ผ่านเกณฑ์การประเมิน  สรุปผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผลผลิตด้านคุณภาพการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน ค่าน้ำหนัก 15 %  ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน               


  4.2 คุณภาพการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านผม


  เด็น ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.07, S.D. = 0.51) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครูมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m= 4.18, s= 0.58)   ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.08, S.D. = 0.60) ผ่านเกณฑ์การประเมิน และคณะกรรมการสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.26, S.D. = 0.57) ผ่านเกณฑ์การประเมิน  สรุปผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผลผลิตด้านคุณภาพการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน ค่าน้ำหนัก 15 % ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน        


                           4.3  คุณภาพการศึกษามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม


  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านผมเด็น ปีการศึกษา 2556 ค่าน้ำหนัก 15 % ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 อยู่ในระดับดีเยี่ยม สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน


                           4.4 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการดำเนินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านผมเด็น ปีการศึกษา 2556 โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.12, S.D. = 0.49)   ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครูมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m= 4.31, s= 0.55)   ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.24, S.D. = 0.51)   ผ่านเกณฑ์การประเมิน และคณะกรรมการสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.33, S.D. = 0.55)  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  สรุปผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผลผลิตด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของโรงเรียนบ้านผมเด็น ปีการศึกษา 2556  ค่าน้ำหนัก 15% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน      


   


  ข้อเสนอแนะ


                     ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้


  1. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนดำเนินงานที่จะให้ประสบผลสำเร็จนั้น นอกจากจะนำนโยบายทุกระดับที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้ว ควรให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กับการดำเนินงานโดยเฉพาะชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการดำเนินงานต่อไป


  2. โรงเรียนควรประสานและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่อันจะเป็นการประสานสัมพันธ์ให้การเสริมสร้างและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นไปอย่างราบรื่น ต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน


  3. ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน รวมทั้งคอยให้ขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการยกย่องชมเชย หรือให้รางวัลแล้วแต่กรณี


  4. ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน ควรเปิดโอกาสนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยใช้เวลาให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นนั้นๆ


   


                   ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาพัฒนาครั้งต่อไป


  1. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน


  2. ควรศึกษาอิทธิพลของสื่อเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน


  3. ควรศึกษาการเปรียบเทียบกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

จดหมายข่าว

อีเมล์

ตะกร้าสินค้า

จำนวนสินค้า : 0 รายการ
ราคา :0 ฿

สินค้า

 หนังสือWIN-WIN

หน้าแรก

 บทความ

 สินค้า

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view